Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie ochrony zwierząt

załącznik
do zarządzenia nr 1138.2013
Prezydenta Miasta Zielona Góra
z dnia 19 grudnia 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Zielona Góra
ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie
OCHRONY ZWIERZĄT

I. Rodzaj i formy zadania.
1. Zadania w zakresie ochrony zwierząt mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1) interwencyjnym oraz okresowym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Zielona Góra;
2) organizowaniu pomocy rannym bezdomnym zwierzętom na terenie Miasta Zielona Góra, w zakresie transportu do schroniska lub lecznicy;
3) dokarmianiu bezdomnych kotów na terenach osiedlowych, działkowych i pozostałych;
4) utrzymaniu czystości i porządku na terenach dokarmiania zwierząt;
5) przeprowadzaniu akcji sterylizacji dzikich kotek;
6) czipowaniu zwierząt wydawanych ze schroniska.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.
1. Na realizację zadania w 2014 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 34.300,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych), z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra
lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oferent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy – zaktualizowanego zakresu rzeczowego i finansowego.
4. Prezydent Miasta Zielona Góra może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia, oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu w formie finansowej nie mniejszej niż 10% kosztu całkowitego zadania.
6. Świadczenia wolontariuszy i inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład własny w realizację zadania.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Zielona Góra.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2014 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby zwierząt z Zielonej Góry.
4. Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Miastem Zielona Góra.

V. Termin składania ofert.
1. Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 317 (III piętro), w terminie do dnia
17 stycznia 2014 roku, do godz. 15.00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływy do Urzędu.
3. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl w dziale „Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu http://bip.zielona-gora.pl oraz w sekretariacie Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 317 (III piętro).
4. Każda składana oferta winna dotyczyć realizacji tylko jednego zadania publicznego.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy organizacji pozarządowych wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra);
2) oświadczenie podmiotu (załącznik do oferty);
3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotu składającego ofertę niż wynika z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo), zawierający:
a) upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub,
b) zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miastem Zielona Góra.
6. W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników
z wyjątkiem oświadczenia podmiotu, które należy załączyć do każdej ze składanych ofert.
7. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą:
„stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
8. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji składającej ofertę.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.
3. Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.
4. Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
5. Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
1) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta;
2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego – planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego;
5) uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków).
6. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta Zielona Góra, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
7. Od decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra nie stosuje się trybu odwołania.

VII. Informacja o zrealizowanych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju
i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wysokość dotacji przekazanych na realizację zadania tego samego rodzaju organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert wyniosła 74.000,00 zł, natomiast w roku poprzednim kwotę w wysokości 33.000,00 zł.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Druk oferty, wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Miasta Zielona Góra i Biuletynie Informacji Publicznej w dziele „Konkursy ofert”.
2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielona Góra oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale „Wyniki konkursów ofert” i na stronie internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl.

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT