Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku

herb miasta

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku. Link >>

Treść projektu uchwały:

 PROJEKT

UCHWAŁA NR ……....….2014

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia …. …………………….. 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.1) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 - tekst jednolity) uchwala się:

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. poz. 1145.

 

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra;

2) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra;

3) straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o ochronie zwierząt;

5) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 - tekst jednolity z późn. zm.2);

6) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy;

7) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy;

8) kotach wolno żyjących – należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka, w stanie dzikim);

9) właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Zielonej Góry, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale;

10) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę współpracującą z organizacją pozarządową, która sprawuje opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na terenie miasta;

11) schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4, będące własnością miasta;

12) podmiocie – należy przez to rozumieć organizację pozarządową, której powierzono prowadzenie schroniska;

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku 2

13) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.3);

14) zadaniach publicznych - należy przez to rozumieć zadania publiczne wymienione w art. 4 ust.1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

15) programie - należy przez to rozumieć uchwalony niniejszą uchwałą Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra.

 

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.

§ 2. 1. Koordynatorem realizacji Programu jest prezydent.

2. Realizatorami Programu są:

1) podmiot;

2) straż;

3) organizacje pozarządowe.

 

Rozdział 2

Cel i zadania Programu

§ 3. 1. Celem Programu jest opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich sterylizacja lub kastracja i dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Rozdział 3

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

§ 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta realizują:

1) podmiot, poprzez przyjmowanie i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnych, dostarczanym przez straż, Policję oraz organizacje pozarządowe wyłapujące bezdomne zwierzęta, którym miasto zleci wykonanie zadania odławiania bezdomnych zwierząt;

2) organizacje pozarządowe działające na rzecz pomocy zwierzętom poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, we współpracy ze społecznymi opiekunami zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku 3

§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich sterylizacja lub kastracja, dokarmianie, utrzymanie czystości w miejscach bytowania realizują organizacje pozarządowe, którym miasto zleci wykonanie tego zadania, poprzez organizowanie zabiegów sterylizacji lub kastracji, wydawanie karmy, środków czystości itp. opiekunom społecznym kotów wolno żyjących.

§ 6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje podmiot poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskania nowych właścicieli dla zwierząt czasowo przebywających w schronisku i oddawanie ich do adopcji osobom zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

§ 7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują organizacje pozarządowe, którym miasto zleci wykonanie zadania w zakresie organizowania pomocy rannym bezdomnym zwierzętom poprzez zawarcie umowy z lecznicą zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej.

Rozdział 4

Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt

§ 8. Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych realizują:

1) podmiot poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt wydawanych ze schroniska do adopcji, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek;

2) organizacje pozarządowe, którym miasto zleci wykonanie tego zadania poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów bezdomnych wolno żyjących z terenu miasta, poprzez podpisanie umowy z lecznicą weterynaryjną wykonującą te zabiegi.

 

§ 9. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu miasta realizują organizacje pozarządowe, którym miasto zleci wykonanie tego zadania, a które mają przeszkolonych przedstawicieli w zakresie podejmowania interwencji doraźnych lub planowanych w zakresie odławiania zwierząt, a także posiadają odpowiedni do tego celu sprzęt.

2. Odłowione bezdomne zwierzęta przekazywane są do schroniska.

§ 10. Zapewnia się miejsce dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w miejscowości Nietkowice 62.

§ 11. Usypianie ślepych miotów zwierząt zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 6 ustawy realizuje podmiot poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt urodzonych w schronisku. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zielona Góra w 2015 roku 4

 

Rozdział 5

Finansowanie Programu

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpiecza w swoim budżecie miasto. Na rok 2015 wynoszą one 504.000,00 zł.

§ 13. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zatwierdzam projekt uchwały

i przekazuję do opiniowania

PREZYDENT MIASTA

(-)

mgr inż. Janusz Kubicki

Zielona Góra, 10 października 2014 r.