Prawo a zwierzęta

Przydatne informacje na temat regulacji prawnych dotyczących zwierząt.

Rejestracja psa - przepisy obowiązujące w Zielonej Górze

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra przypomina o obowiązku zarejestrowania psa we właściwym Rejonie Administracji Budynków Mieszkalnych lub administracji osiedla oraz zaopatrzenie go w otrzymany znaczek identyfikacyjny Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Zielona Góra przypomina, że § 1 załącznika do uchwały Nr XLVII/357/97 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania nakłada na mieszkańców Zielonej Góry obowiązek zarejestrowania psa we właściwym Rejonie Administracji Budynków Mieszkalnych lub administracji osiedla oraz zaopatrzenie go w otrzymany znaczek identyfikacyjny.
Niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art. 117 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny do 1.500 zł lub karze nagany. Przypominamy ponadto, że w miejscach publicznych nie należy pozostawiać psa bez opieki. Należy prowadzić go na smyczy i w kagańcu, natomiast jego uwalnianie ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że osoba nadzorująca psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Naruszenie w/w zasad zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany.

Żródło: http://bip.zielonagora.pl/74/3107/W_sprawie_rejestracji_psow/

 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 1. Zgodnie z uchwałą nr L/366/98 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra właściciele psów są zobowiązani do:
  1. zarejestrowania psa we właściwym Rejonie Administracji Budynków Mieszkalnych lub administracji osiedla i zaopatrzenie go w otrzymany znaczek identyfikacyjny.
  2. zgłaszania właściwej administracji, w której pies został zarejestrowany:
   1. zagubienia lub zniszczenia znaczka identyfikacyjnego,
   2. utraty psa w wyniku jego śmierci, sprzedaży poza teren miasta lub innej przyczyny w celu wykreślenia z rejestru
  3. poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw wściekliźnie raz w roku - w miejscach i dniach określanych corocznie przez właściwego Lekarza Weterynarii i podawanych do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
  4. posiadania książeczki szczepień i okazywania jej na żądanie służby weterynaryjnej lub sanitarnej
  5. poddania bezzwłocznej opiece weterynaryjnej psa z objawami wzbudzającymi podejrzenie choroby zakaźnej albo w przypadku ugryzienia przez niego człowieka
  6. prowadzenia psa w miejscach publicznych na smyczy i w kagańcu - przez osobę, która umożliwia odpowiednią opiekę nad nim; uwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a osoba nadzorująca psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem
  7. niepozostawianie psa bez opieki w miejscach publicznych
  8. skutecznego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie spokoju, porządku publicznego lub spoczynku nocnego, wywołanego zwłaszcza wyciem lub szczekaniem psa.
 2. Opiekunowie zwierząt zobowiązani są do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów i miejsc przeznaczonych do użytku publicznego Odchody zwierzęce można składać do pojemników ulicznych lub koszyczków stanowiących własność komunalną.
 3. Bezdomne zwierzęta podlegają wyłapywaniu przez uprawnione służby i umieszczaniu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

Żródło: http://bip.zielonagora.pl/251/4122/Porzadek_i_czystosc_w_miescie

 

Wykaz psów uznawanych za agresywne - obowiązki właściciela

W sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne Urząd Miasta Zielona Góra przypomina, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 - tekst jednolity z późn. zm.) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga uzyskania zezwolenia organu gminy na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687), wykaz ras uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy:

 1. amerykański pit bull terrier;
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 3. buldog amerykański;
 4. dog argentyński;
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 6. tosa inu;
 7. rottweiler;
 8. akbash dog;
 9. anatolian karabash;
 10. moskiewski stróżujący;
 11. owczarek kaukaski.

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez posiadanego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny, a w przypadku ukarania za w/w wykroczenie możliwe jest także orzeczenie o odebraniu zwierzęcia. Formalności związanych z uzyskaniem przedmiotowego zezwolenia można dopełnić w Urzędzie Miasta przy ul. Podgórnej 22, w pok. 309. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metrykę);
 • kserokopię dowodu opłaty podatku od posiadania psa za bieżący rok;
 • nr rejestracyjny psa;
 • dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie.

Od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł i 50 gr. od każdego załącznika oraz 76 zł od wydanego zezwolenia.

Żródło: http://bip.zielonagora.pl/74/446/Wykaz_psow_uznawanych_za_agresywne