Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „Alternatywa Zielonogórska”

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Alternatywa Zielonogórska w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielona Góra.

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw

z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach

( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o

podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

8. Stowarzyszenie sporządza roczne zbiorcze sprawozdanie merytoryczne ze swej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podaje je do publicznej wiadomości, w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9.  Celem Stowarzyszenia jest:

1.  działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką;

2. kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;

3. propagowanie idei ochrony przyrody;

4. prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i kastracji oraz identyfikacji zwierząt towarzyszących.

5.  Propagowanie zdrowego trybu życia i postaw ekologicznych.

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1.  wszelkie działania zmierzające do egzekwowania przestrzegania praw zwierząt;

2. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw oraz wykroczeń  dotyczących praw zwierząt;

3. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów z tym związanych;

4. działanie na rzecz tworzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej;

5. wspieranie schronisk dla bezdomnych zwierząt i osób prywatnych opiekujących się bezdomnymi zwierzętami;

6. organizowanie zbiórki pieniędzy i darów oraz pozyskiwanie sponsorów dla działań Stowarzyszenia;

7. organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt;

8. podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt;

9.  prowadzenie działalności propagandowej, edukacyjnej i wydawniczej w zakresie ochrony i praw zwierząt;

10.  współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt;

11.  popieranie prac naukowo-badawczych, których celem jest ochrona zwierząt i opieka nad zwierzętami;

12.  promocja i organizacja wolontariatu,

13.  współpraca z instytucjami oraz organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną zwierząt, a także ochroną środowiska;

14.  współpraca z mediami w celu zwracania uwagi opinii publicznej na sprawy związane z celami Stowarzyszenia, oraz wszelkich spraw związanych z poszanowaniem praw zwierząt;

15.  prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji oraz przeciwdziałanie w nie uregulowanym prawnie rozmnażaniu zwierząt.

16.  tworzenie i rozpowszechnianie wydawnictw papierowych i elektronicznych propagujących działalność Stowarzyszenia.

17. kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ochrony przyrody.

18. szkolenia z zakresu dobrostanu zwierząt, zdrowego odżywiania i stylu życia, ochrony środowiska, ekologii w codziennym życiu.

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) honorowych.

12. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i opłaci składkę członkowską na rok z góry.

13. Młodzież w wieku 16-18 lat ma pełne prawa członkowskie w Stowarzyszeniu pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże zarząd muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub która zadeklarowała pisemnie stałą lub czasową pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością propaguje cele dla których powołane jest Stowarzyszenie.

15.  Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd

16.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

1)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

2)  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

3)  udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4)  zgłaszania postulatów i wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

5) godnego reprezentowania Stowarzyszenia w mediach

17. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

2)  przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)  regularnego opłacania składek.

18. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

19.  Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

20.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

1)  pisemnej (również poprzez dostępne komunikatory internetowe lub przez e- mail) lub ustnej rezygnacji,

2)  wykluczenia przez Zarząd:

  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu nie płacenia składek przez okres roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

3)  utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

21. Od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

22. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

23. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór

odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów

24. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

25. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym

Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie, honorowi oraz zaproszeni goście.

26. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

27. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się zebranie członków poprzez telekonferencję za pomocą ogólnie dostępnych komunikatorów internetowych.

28. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków podaje się do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. Dopuszcza się zebranie członków poprzez telekonferencję za pomocą ogólnie dostępnych komunikatorów internetowych.

29. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

30. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalanie budżetu,

f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia

31. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

32. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym prezesa i wiceprezesa wybieranych spośród swoich członków.

33. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

34. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h) przyjmowanie i skreślanie członków

i) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

35.  Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością  Stowarzyszenia. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:

  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

36. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego oraz sekretarza. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

37. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu, a szczególnie działalności finansowej.

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

38. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż  połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK I FUNDUSZE

39. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów, subwencji.

c) dotacji i ofiarności publicznej.

d) wpływów z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) wpływów z działalności statutowej.

40. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia, depozycie, kasie lub w inny bezpieczny sposób.

41. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód Stowarzyszenia i cały jego majątek jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.

42. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia.

43. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

44. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

45. Zabrania się, by Stowarzyszenie:

a) udzielało pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywało swój majątek na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywało swój majątek na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

d) kupowało na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele, które muszą być tożsame bądź zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia.

48. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

49. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zielona Góra, dn. 05.05.2011 r.