AKTUALNOŚCI

darmowe chipowanie
Rok 2014 - darmowe chipowanie zwierząt wydawanych ze schroniska 01-04-2014
W roku 2014 prowadzimy darmowe chipowanie zwierząt adoptowanych ze schroniska w Zielonej Górze. Chipowanie dotyczy psów i kotów adoptowanych zarówno w roku 2014, jak i latach poprzednich. Jak to zrobić? Akcja chipowania jest realizowana w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D. Tel. do gabinetu: 696 987 037. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 17.00 - 19.00. Należy zabrać ze sobą umowę adopcyjną zwierzęcia, ponieważ wyłącznie na jej podstawie możemy za darmo zachipować zwierzaka. Jeśli adoptowaliśmy zwierzę po roku 2009 a nasza umowa gdzieś się zgubiła to prosimy skontaktować się ze schroniskiem w celu wydania duplikatu. Jeżeli adoptowaliśmy zwierzę przed rokiem 2009 to prosimy o telefon do Alternatywy Zielonogórskiej, nr 507 748 538 od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 -18.00. Chipowanie jest prowadzone do grudnia 2014. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzedu Miasta Zielona Góra.
sterylizacje dzikich kotek
Rok 2014 - sterylizacje kotek wolno żyjących z terenu miasta 01-04-2014
W roku 2014 prowadzimy akcję sterylizacji kotek wolnożyjących w naszym mieście. Akcja obejmuje wyłącznie kotki z terenu miasta Zielona Góra. W ramach konkursu otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Zielona Góra w kwocie 2 500,00 zł, co niestety mocno ogranicza nasze działania w tym roku, dlatego też akcja potrwa bardzo krótko (a nie jak w roku poprzednim do końca roku). Co należy zrobić, żeby wysterylizować dziką kotkę? - dzwonimy do gabientu weterynaryjnego pod nr 696 987 037 (od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 19.00). Zabieg jest przeprowadzany w gabinecie przy ul. Wojska Polskiego 90D. - umawiamy kotkę na zabieg - przywozimy w umówionym dniu - wypełniamy kartę - zabieramy kotkę Jeśli nie mają Państwo możliwości przetrzymania kotki po zabiegu. to prosimy przed umówieniem jej na zabieg, o telefon do nas: 507 748 538 (od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 18.00) w celu ustalenia szczegółów. Informujemy, że kotka po zabiegu zostaje trwale oznaczona, żeby zapobiec powtórnemu łapaniu tego samego zwierzęcia. Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzedu Miasta Zielona Góra.
wydawanie karmy
Rok 2014 - dokarmianie bezdomnych kotów w Zielonej Górze 01-04-2014
W roku 2014 prowadzimy wydawanie karmy dla kotów wolno żyjących w Zielonej Górze. W pierwszej kolejności karma jest przekazywana osobom, które sterylizują lub sterylizowały bezdomne kotki z terenu naszego miasta. Karma będzie do odebrania bezpośrednio w gabinecie weterynaryjnym przy ul. Wojska Polskiego 90D w momencie odbierania kotki po zabiegu. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 - 19.00. Jeśli sterylizowali Państwo kotkę np. w poprzednim roku to prosimy o telefon do nas: 507 748 538 (od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 - 18.00) w celu ustalenia szczegółów przekazania karmy. Wydawanie karmy jest prowadzone do wyczerpania funduszy przeznaczonych na ten cel.   Jeśli ktoś z Państwa posiada karmę, którą chciałby się podzielić z bezdomnymi kotami - prosimy o telefon lub pozostawienie jej w gabinecie weterynaryjnym. Przekażemy ją osobom, które dokarmiają koty w naszym mieście.   Projekt jest realizowany przy pomocy finansowej Urzedu Miasta Zielona Góra.
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie ochrony zwierząt 19-02-2014
załącznik do zarządzenia nr 1138.2013 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2013 r. O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Zielona Góra ogłasza: otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Miasta Zielona Góra w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT I. Rodzaj i formy zadania. 1. Zadania w zakresie ochrony zwierząt mogą być wykonywane poprzez realizację następujących przedsięwzięć: 1) interwencyjnym oraz okresowym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Zielona Góra; 2) organizowaniu pomocy rannym bezdomnym zwierzętom na terenie Miasta Zielona Góra, w zakresie transportu do schroniska lub lecznicy; 3) dokarmianiu bezdomnych kotów na terenach osiedlowych, działkowych i pozostałych; 4) utrzymaniu czystości i porządku na terenach dokarmiania zwierząt; 5) przeprowadzaniu akcji sterylizacji dzikich kotek; 6) czipowaniu zwierząt wydawanych ze schroniska. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania. 1. Na realizację zadania w 2014 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 34.300,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych), z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. III. Zasady przyznawania dotacji. 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.). 2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oferent zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy – zaktualizowanego zakresu rzeczowego i finansowego. 4. Prezydent Miasta Zielona Góra może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 5. Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania w formie wsparcia, oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu w formie finansowej nie mniejszej niż 10% kosztu całkowitego zadania. 6. Świadczenia wolontariuszy i inne nieodpłatne świadczenia traktowane są jako pozafinansowy wkład własny w realizację zadania. 7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Zielona Góra. IV. Termin i warunki realizacji zadania. 1. Zadanie winno być zrealizowane w 2014 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie. 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby zwierząt z Zielonej Góry. 4. Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe, po podpisaniu umowy z Miastem Zielona Góra. V. Termin składania ofert. 1. Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 317 (III piętro), w terminie do dnia 17 stycznia 2014 roku, do godz. 15.00. 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływy do Urzędu. 3. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl w dziale „Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu http://bip.zielona-gora.pl oraz w sekretariacie Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 317 (III piętro). 4. Każda składana oferta winna dotyczyć realizacji tylko jednego zadania publicznego. 5. Do oferty należy dołączyć: 1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (nie dotyczy organizacji pozarządowych wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra); 2) oświadczenie podmiotu (załącznik do oferty); 3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotu składającego ofertę niż wynika z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo), zawierający: a) upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub, b) zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Miastem Zielona Góra. 6. W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników z wyjątkiem oświadczenia podmiotu, które należy załączyć do każdej ze składanych ofert. 7. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej. 8. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji składającej ofertę. VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert. 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Zielona Góra. 3. Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej. 4. Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania. 5. Ponadto oferta podlega ocenie w zakresie: 1) możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta; 2) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; 3) proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne; 4) w przypadku wspierania wykonania zadania publicznego – planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego; 5) uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; 6) realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków). 6. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta Zielona Góra, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie. 7. Od decyzji Prezydenta Miasta Zielona Góra nie stosuje się trybu odwołania. VII. Informacja o zrealizowanych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość dotacji przekazanych na realizację zadania tego samego rodzaju organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert wyniosła 74.000,00 zł, natomiast w roku poprzednim kwotę w wysokości 33.000,00 zł. VIII. Postanowienia końcowe. 1. Druk oferty, wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Miasta Zielona Góra i Biuletynie Informacji Publicznej w dziele „Konkursy ofert”. 2. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zielona Góra oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale „Wyniki konkursów ofert” i na stronie internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl.   PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT
Sterylizacje dzikich kotek w roku 2013 27-11-2013
Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy akcję sterylizacji dzikich kotek z terenu miasta Zielona Góra w roku 2013. Dziękujemy osobom opiekującym się kotami za osobiste zaangażowanie. Bez Waszego wsparcia i pomocy nie udałoby się przeprowadzić akcji tak szybko i sprawnie. Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Poniżej ogłoszenia konkursowe Urzędu Miasta w Zielonej Górze dotyczące roku 2013. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT z dnia 11.12.2012 Protokół z dnia 14 stycznia 2013 r. Komisji Konkursowej powołanej na podstawie zarządzenia z dnia 11 grudnia 2012 nr 970.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Miasta Zielona Góra w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt Żadna z organizacji nie otrzymała dotacji. ZARZĄDZENIE NR 89.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT z dnia 04.02.2013 Organizacje, które otrzymały dotacje: Inicjatywa dla Zwierząt – 6 000 zł. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - 2 000 zł ZARZĄDZENIE NR 154.2013 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zielona Góra - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2013 roku w zakresie OCHRONY ZWIERZĄT Protokół nr 3 z dnia 28.marca 2013r. Komisji Konkursowej powołanej na podstawie zarządzenia nr 154/2013 z dnia 01 marca 2013r. Prezydenta Miasta Zielona Góra do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz oceny ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Miasta Zielona Góra w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zwierząt. Od 14.05.2013 prowadziliśmy program sterylizacji dzikich kotów z terenu miasta Zielona Góra. Dotacja na zadanie wyniosła 19500,00zł.
Dokarmianie kotów wolno żyjących z terenu miasta w roku 2013 05-11-2013
W 2013r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta w kwocie 1500,00zł na dokarmianie, budowę budek dla kotów i zakup misek. Zakupiona karma, miski i budki zostały przekazane opiekunom kotów w Zielonej Górze. Prowadzimy całoroczną zbiórkę karmy suchej i w puszkach, a także materiałów do wykonania i ocieplenia zimowych domków dla kotów z terenu miasta. Można tez wspomóc nas finansowo wpłacając jakąkolwiek kwotę na nasze konto. Zebrane rzeczy można przekazać dzwoniąc pod nasz numer (niestety nie posiadamy swojej siedziby, nasz adres służy jedynie do korespondencji) lub dostarczyć do gabinetu weterynaryjnego przy ul. Wojska Polskiego 90D w godzinach 17.00-19.00 w środy lub piątki. Zebrane od Państwa rzeczy pomogą przetrwać bezdomnym kotom w trudnym miejskim środowisku, gdzie bez naszej i Państwa pomocy nie miałyby szans na przeżycie. W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielimy informacji. Prosimy dzwonić w dni powszednie w godz. 13.00-18.00. Inne organizacje, które otrzymały dotacje na ten cel na 2013 rok: Inicjatywa Dla Zwierząt – 22 500 zł. Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Oddział w Zielonej Górze – 1 500 zł Zadanie zostało zrealizowane przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.
III Zielonogórska Wystawa Kotów Domowych 26-05-2013
Na tegorocznej, Trzeciej Zielonogórskiej Wystawie Kotów Domowych o tytuł najbardziej zadbanego kota walczyło 12 domowych pupili. Dużo kotów było w typie rasy, niektóre również z rodowodem. Pogoda nie sprzyjała, jednak kociarze nie zawiedli i przybyli razem ze swoimi pupilami. Wszystkich zebranych przywitał prof dr hab Leszek Jeżak - Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Zielonogóskim. Skład sędziowski: Ewa Kubiak - hodowca kotów brytyjskich BajBri*PL Agnieszka Ważna - pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Nauk Biologicznych Adam Tomczyk - weterynarz I miejsce zajęła srebrna kotka Czikita. II miejsce - Filip. III miejsce - Diwa. Koty otrzymały nagrody rzeczowe, i dodatkowo - karmę szwedzkiej firmy Husse. Nagrodę specjalną z tytułem Najstarszego Kota Wystawy otrzymał Filip - 9 letni kot, który został przygarnięty 8 lat temu i przyjechał aż z Krakowa. Ta kategoria była niespodzianką i została ogłoszona dopiero po wyborach. Filip otrzymał hamak na kaloryfer i dużą kuwetę. Jednak właściciel kota przekazał jego nagrody kotkowi bez łapki, który jest pod naszą opieką. Dziękujemy za ten piękny gest. Został wybrany również Kot Publiczności - 3 miesięczny Ramzes, który zabrał do domu piękny transporter. Pozostałe miejsca zostały nagrodzone drobnymi upominkami - miseczkami i karmą firmy Husse. Było też coś dla najmłodszych pociech. Dzieci rysowały, mogły pomalować buzie, malowały kartonowe domki, układały puzzle. Było mnóstwo nagród, lizaki, cukierki i drobne upominki ufundowane przez PGNiG Oddział w Zielonej Górze, Uniwersytet Zielonogórski i Ogród Botaniczny. Dziękujemy serdecznie dzieciom i paniom ze sklepu zoologicznego za przyniesienie karmy dla bezdomnych kotów. Karma zostanie przekazana osobom dokarmiającym koty. Dziękujemy Wystawcom za udział, ofiarodawcom za pomoc, sponsorom, Uniwersytetowi Zielonogórskiemu za pomoc w organizacji i uświetnienie imprezy, jak również Ogrodowi Botanicznemu za udostępnienie miejsca i pomoc w organizacji. DZIĘKUJEMY!
Chipowanie zwierząt wydawanych ze schroniska 04-05-2013
Oznacz za darmo swojego zwierzaka przygarniętego ze schroniska. Jeśli ktoś przygarnął zwierzaka ze schroniska w Zielonej Górze i chciałby, żeby został oznaczony - wystarczy zadzwonić pod nr 696 987 037 (od godz. 17.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku) i umówić na wizytę u weterynarza, który przeprowadzi chipowanie w gabinecie przy ul. Wojska Polskiego 90D. Zwierzę po zachipowaniu zostanie dodane do ogólnopolskiej bazy danych identyfikacja.pl i europetnet.com. W gabinecie należy pokazać umowę adopcyjną wydaną przez zielonogórskie schronisko. Zadanie jest realizowane przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra.

Strony